RYCHLÝ KONTAKT

Okresní výbor KSČM Opava

 747 05 Opava, Mostní 70

Tel./fax: +420 553 732 347, 82

e-mail: ov.opava@kscm.cz

Objednatel: KSČM

Zhotovitel: KSČM

Opava KSČMÚvod
        Aktuálně - využijte též výběr v menu na levé straně

Zpráva předsedy OV KSČM na Okresní konferenci KSČM v Opavě

(7.2.2015)

Zpráva o činnosti, hospodaření a úkolech na dalším období okresní organizace KSČM v Opavě, předkládaná okresní konferenci KSČM v Opavě dne 15. ledna 2016

 

Vážené soudružky a soudruzi delegáti, vážení hosté!

Scházíme se dnes na okresní konferenci, abychom složili účty z práce  stranických orgánů za uplynulé období. Okresní konference je také místem pohledu kupředu, na co bychom se měli zaměřit v nadcházejícím období, je rovněž jedním ze článků řetězu v přípravě IX. sjezdu KSČM, který se uskuteční 14. a 15. května v Praze.Okresní konference se schází ve složitých nejen tuzemských,  ale i v Evropských a celosvětových podmínkách.

 

 

Každý desátý občan ČR dnes žije na hranici chudoby, v ČR živoří desetitisíce bezdomovců a více než půl milionů nezaměstnaných. Souběžně s tím miliardáři investují do válek a okupací nejen Iráku, Afghánistánu, Sýrie a jinde.

Absurdní je, že představitelé dnešního režimu se dovolávají hrdinství a obětí československých legií a protinacistického odboje. Přitom v roce 1992 pohřbili bez souhlasu lidu – tedy bez referenda - československou  státnost. Nyní v projevech k 28. říjnu – ke Dni vzniku československého státu, který již neexistuje – hřímají nové rádoby vlastenecké fráze; matou veřejnost svými záměry na znovuzavedení vojenské služby, pro případnou bezpečnost státu uvažují o prověrce mobilizace vojáků v záloze! Nevědí však „za co?“ Zákon o tzv. Církevních restitucích jen zajistil, že církevní preláti bohatnou ze státního rozpočtu, a to na úkor potřebných občanů většinové společnosti.

Současné poměry nemohou být přijatelné ani pro jiné jevy nabývajících katastrofálních rozměrů. Světoví politici jsou zodpovědní za hrůzy z milionů migrantů, valících se z jakýchkoliv příčin Evropou, domácí politici,  nám jen lžou, že se u nás nic neděje, k tomu strach z exekutorů, kteří ještě stále mohou přivodit komukoliv z nás i ztrátu střechy nad hlavou, strach o práci,  – to jsou každodenní problémy nejen mladých lidí, ale i střední generace a seniorů.

Co nabízí elity národa? Úslužné charity,  mediální soucit a charitativní koncerty špičkových kulturních pracovníků a moderátorů. Je naprosto zřetelné, že tento nehumánní a parazitní společenský systém bude nutné změnit. Otázkou je, kdy většina ožebračených pochopí, že je to v jejich rukou.

A nejde jen o volby, byť by to pro začátek stačilo.

Jestliže říkáme, že naše strana zná řešení a východiska z tohoto marasmu tzv. moderního kapitalismu, musíme náš Program KSČM neúnavně prosazovat.

 

 

Okresní výbor KSČM v Opavě,  při  řízení stranické práce v okrese a vlastní činnosti, zdůrazňoval osobní a  přímý styk s členskou základnou. Pověřoval své členy účastí na jednáních členských schůzí ZO a organizoval pravidelné aktivy s předními funkcionáři strany (s předsedy ZO). K tomu byly 2 krát uloženy odpovědnosti členům OV v jednotlivých politických střediscích a přilehlých obcích  za chod a činnost v ZO KSČM. Po dobu své pětadvacetileté činnosti (tedy nejen od VIII. sjezdu), si je vědom mimořádného významu přijatých a kontrolovaných usnesení vůči svým členům a ZO KSČM. V ukládací části každé  usnesení mělo konkrétní podobu, bylo termínované, s  odpovědností za jeho  naplňování.

Na úrovni OV KSČM  byla přijata opatření – usnesení obsahující:

 

 

*   NÁVRH POSTUPU PŘI ZABEZPEČENÍ VOLEBNÍ KAMPANĚ DO Evropského Parlamentu

* VOLEB DO  ZASTUPITELSTEV OBCÍ – podzim 2014 

NÁVRH POSTUPU OKRESNÍ ORGANIZACE KSČM OPAVA PRO ZABEZPEČENÍ    VOLEB DO  ZASTUPITELSTEV OBCÍ – podzim 2014

*    NAPLŇOVÁNÍ ÚKOLŮ OKRESNÍ  ORGANIZACE KSČM OPAVA NA DALŠÍ OBDOBÍ ( do IX.SJEZDU KSČM).

V usneseních byly naformulovány stálé úkoly. Týkaly se:    

 

-  politického vlivu v městech a obcích a konkrétního působení na veřejnosti.

-  hledání způsobů, jak netříštit, ale spojovat síly  KSČM v místních podmínkách;

- nelehkých úkolů pro udržení a získávání sympatizantů, voličů a nových členů KSČM;

-  oslav 70. výročí osvobození naši vlasti Rudou armádou, uctění hrdinů této války,

 protestních vystoupení k průjezdům amerických vojsk přes Českou republiku a různých PETIC;

-  tradičních oslav MDŽ a 1. máje - a mrzí nás, že letos  došlo k výpadku těchto oslav

ve středisku Vítkov;

Snahou okresní organizace bylo tyto úkoly naplnit. Jak se to dařilo?

1.     EVROPSKÉ VOLBY A VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ a jejich  

         problematika

a)     u voleb do Evropského parlamentu v květnu 2014 republikově KSČM získala 3 z   21 mandátů, v MSK 1 mandát – Kateřina Konečná. Účast voličů byla v republice i okrese třetinová oproti volbám parlamentním. Co z toho vyvodit? - určitě i malou důvěru voličů k této instituci (viz. příloha č.2.).

b)     Komunální volby proběhly v říjnu 2014. V okresních podmínkách se podařilo sestavit KL v 26 obcích (z 88 možných – vč. Městských části) a 7 městech. Postavili jsme 307 kandidátů, z toho 227 mužů a 80 žen; z toho do 40 let jsme měli v zastoupení celkem 79 mladých a od 40 let do 59 let to činilo 158 kandidátů. Někde jsme však nepostavili úplnou KL, což ovlivnilo nepříznivě počet mandátů. Přes tyto problémy  jsme  vypracovali a nabídli voličům  volební programy a k podpoře kandidátů jsme nabídli internetové stránky a bezpočet letáků a plakátů (viz příloha  č.3. ).

c)     V průběhu přípravy voleb v okresní organizaci byly řešení i některé stížnosti (jak základními členy, tak i některými funkcionáři/členy OV), kteří je posílali na vyšší stranické orgány. Dělo se tak prakticky od konání okresní konference, konané v prosinci 2013, až do května 2015. Všechny tyto ataky na naší stranickou jednotu, byly našimi stranickými  orgány jednomyslně označeny za neoprávněné.

Výsledky voleb však naznačují, že  OČEKÁVÁNÍ MOŽNÁ BYLO VĚTŠÍ ?!

 

 

SHRNUTÍ:

a)     Komunisté okresní opavské organizace (tzn. i z obcí Dolní Lhota, Horní Lhota, Čavisov a Velká Polom, patřící pod sčítací středisko Ostrava), dosáhli 32 mandátů (v roce 2010 to bylo 47 mandátů). Ve srovnání s městy a obcemi ČR jsme se neztratili. Vzhledem k politické situaci v naši společnosti, KSČM a okresu jsme každopádně potvrdili  pevné místo na politické mapě okresu (viz. příloha  č.2., 3.a 3.1.).

b) Okresní organizace podporuje všemi formami členy zastupitelstev za KSČM  ve městech,  obcích i v kraji.  Vnímá velmi negativně nerespektování usnesení orgánu některými

jednotlivými  členy KSČM.

 

2.       VNITROSTRANICKÁ ČINNOST:

Působnost okresní organizace KSČM Opava je nadále vymezena územím okresu Opava plus čtyřmi obcemi okresu Ostrava – město ( tj. obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota a Velká Polom). Na tomto území se nachází 80+8 obcí a městských části  se 146 000 voliči, z toho ve Statutárním městě Opava žije 48 500, tedy jedna třetina voličů.

 

Byly stanoveny úkoly:  udržet i přes vyšší věkový průměr v činorodém stavu ZO KSČM (dále ZO). Postupně a podle  možnosti mladými členy vhodně doplňovat  výbory a zejména na funkce předsedů ZO volit mladší  a perspektivní členy.

 

2.1.   ČLENSKÁ ZÁKLADNA

 

V okresní stranické organizaci dlouhodobě přetrvává nepříznivý trend v poklesu stavu členské základny a jejího stárnutí. Obtížně se hledá odpověď na otázky, proč je malý zájem o členství v KSČM a proč se nám vyhýbají ekonomicky činní členové. Z diskusí s funkcionáři ZO i mladými lidmi se vesměs dovídáme, že lidé mají strach, obávají ze ztráty zaměstnání, případně mají strach  z různých druhů – právně nepostižitelné – šikany. Tomu napomáhá i systémová a dlouhodobá antikomunistická hysterie, cílený a každodenní tlak médií, dnes již i ve výchově ve školách atd.

 

Čím jsme si prošli?

a) objektivní vlivy:

- akceschopnost ZO v místních podmínkách je limitována počtem členů a jejich věkovou strukturou; aktivních členů ubývá, ne všichni se aktivně zapojují – různé důvody (zdravotní, postupná ztráta zájmu, někdy pohodlnost a výmluvy);

- členská základna v místních podmínkách stárne – jen malá část je v produktivním   věku.  K 31.12. 2015 má okresní organizace 31 ZO KSČM, úbytek je 6 ZO a  celkem má 393 členů (úbytek je 60 členů od minulé OK).

Průměrný věk činí 70 roků. Připočteme-li, že mladých do 40 let je jenom 16 členů, 21 členů do 50 let, do 60 let pouze 33 členů, tak do 70 let je 132 aktivních komunistů. Nejpočetnější skupinou jsou nad 70 let to je 191 členů strany.

b) subjektivní vlivy:                      

- ihned po okresní konferenci v prosinci 2013 se uplatnily negativní vlivy některých funkcionářů, které způsobily citelný rozpad základních organizací; zejména v městě Opava došlo k oslabení Opava ZO 5, 15 (odchodem ze strany zejména členů KČP z.s.), Opava ZO 12 (odchodem funkcionářů do jiných ZO – i mino okres),  ukončením činnosti ZO Brumovice. V r. 2015  došlo k početnímu oslabení i v dalších organizacích okresu, především ve všech sedmi městech a dalších klíčových  základních organizacích, např. v Budišově n/Bud., v Hradci n/Mor, v Hlučíně, Dolní Lhotě. Tímto je silně oslabena činnost stranické organizace a jen díky osvědčeným funkcionářům se nám podařilo zajistit přechod členů do nových ZO a i v jiných stranických organizacích udržet akceschopnost!

 

Děkujeme  předsedům a funkcionářům ZO KSČM v Opavě, že se ujali  starších komunistů v jejich nelehké situaci, vzniklé zánikem  jejich organizací (jmenovitě s. Čechovi, Kadulovi, Chalupovi, Illíkovi), taktéž v Kravařích s. Peterkovi, v Hlučíně s. Kovalové a Keilové, v Háji ve Slezsku ss. Ludvíkovi a Tománkovi, ve Velké Polomi s. Klímovi, ve Vítkově ss. Majerčákovi a Matochovi a Budišově s. Pavlu Nečasovi .

 

c)   Zůstává zhodnotit úkol -  permanetně hledat možnosti získávání nových členů KSČM, mít přehled o aktivních sympatizantech s KSČM a vytvořit síť stranických důvěrníků i ve spádových  obcích pro zabezpečení  vlivu KSČM. Jak se to dařilo?

V roce 2013 to bylo     20 nových členů KSČM

V roce 2014 to bylo     10 nových členů

V roce 2015 to byli  jen 5 členové KSČM. 

Ve svém důsledku se to praktický  jeví tak, že základní organizace, včetně stranických buněk, rezignovaly na získávání nových členů a soustřeďují se jen, a to spíše náhodně, na práci se sympatizanty.

d) Propagovat při všech příležitostech odběr Haló novin. Získané informace lépe využívat při osobní agitaci mezi občany. Při agitační činnosti  pravidelně využívat  elektronická média (facebooky, twittery). Od 1. 1. 2016 bude elektronická média jednotně řídit ÚV KSČM, za OV KSČM je pověřen s. Tomáš Michna. Dle zvyklostí a možností nadále využívat k agitaci i propagaci  vývěsní skříňky KSČM a jiné formy. Informace nutno lépe využívat při osobní agitaci mezi občany.

SHRNUTÍ:  

1.   Stav členské základny okresu vytváří dnes i v blízké budoucnosti pro členy stranických orgánů a funkcionáře ZO daleko větší nároky na  mobilitu, jejich i celé stranické základny. Vedle toho uplatňování  vlivu strany spočívá  na okruhu velmi malého počtu funkcionářů a získaných sympatizantů, kteří musí zajišťovat stranický vliv i ve spádových obcích, kde ZO  nemáme.

2.    Po výročních schůzích ZO a Mě konferencích je následující stav :

a) dlouhodobě pokračuje rozdělení okresní organizace na 5 hlavních politických středisek s místními či střediskovými (koordinačními) výbory či radami ( Opava; Vítkov + Budišov n/Bud.;  Hlučín;  Kravaře + Dolní Benešov; Háj ve Slezsku + Velká Polom ). Setkáváme se i s tím, že v poslední době někteří jednotlivci zpochybňují tyto formy a metody práce, i když to Stanovy KSČM v článku 49.,50., 51., a 52. prosazují dlouhodobě.  Prakticky se ve své činnosti de fakto  uzavírají  do sebe a čekají na finanční sponzoring atd.. Naštěstí  se jedná jen o dvě ZO KSČM.

b) tyto formy práce prostřednictvím střediskových koordinačních rad  přinesly v realitě své pozitivní výsledky. Vždy nám šlo o koordinaci a společný postup při zajišťování akcí v daném místě a jeho okolí. Každý i jediný člen strany by se měl podřídit většinovému názoru. O tom, jak je to náročné jsme se měli možnost přesvědčit i v obci Háj ve Slezsku, kde jsou dnes už jen dvě ZO.  Podobně v politickém středisku města Hlučín, kde  na rozloze města a všech okolních obcích je  rovněž jen jedna 22. členná organizace, je nutno hledat komunikativní formy stranické práce, například i se členy ZO Ludgeřovice, kde klesl počet aktivních členů pod minimální počet. Dnes již můžeme zdůraznit, a městské konference ve Vítkově a v Opavě to potvrzují, že pokračující úbytek stranických organizaci, věkový nárůst a pokles počtů členů strany nás evidentně nutí do jiných forem stranické činnosti.

Chceme zdůraznit, že vzrůstá důležitost úlohy městských a střediskových (koordinačních) rad, zejména  ve vlivu na spádové obce, kde již nejsou ZO KSČM, aby komunistům bylo umožněno  se aktivně  sdružovat a neopakovaly se roky 1990 – 1991, kdy došlo k destrukci strany. Prozatím se velmi dobře dařilo zajišťovat náročné  veřejné stranické akce, předvolební plakátování a obsazení  okrskových komisí ve volbách, kde to volební zákon dovoluje. Dobrým příkladem, a je třeba za to komunistům poděkovat, jsou  i spolupráce komunistů s jinými obecními aktivitami na organizování různých kulturních či sportovních obecních akcí.

3.  Výroční členské schůze ZO a Mě konference strany proběhly podle usnesení ÚV a návazného POZ v říjnu až listopadu 2015. Program VČS byl splněn, ale ne ze všech písemných podkladů o VČS se dovíme, jaké konkrétní připomínky byly k „Materiálům pro diskusi před IX. sjezdem strany. Chci zdůraznit, že podkladové materiály, po několikerých krajských poradách, byly schváleny zasedáním ÚV KSČM . Tyto materiály byly postoupeny pro každou stranickou organizaci a pro každého člena strany, k seznámení a vyslovení názoru na VČS a konferencích. Přesto se některé ZO k podkladům vůbec nevyjádřily (např. Mokré Lazce, Lhota, Hlučín, Hradec n/Mor.), nebo jen konstatovaly, že nemají připomínky. Ukazuje to na fakt, že některé ZO se zaměřily hlavně na kádrování a o hlavní úkoly strany nemají zájem. Jsme si vědomi toho, že tyto materiály jsou náročné a vždy nemusí být pochopena jejich důležitost. Proto si velmi vážíme toho, že většina organizací a jednotlivci v okresní organizaci se podíleli na diskuzi a jejich připomínky lze shrnout do STANOVISKA za naší okresní organizaci, které je připraveno pro dnešní okresní konferenci (viz. příloha č. 6- Stanovisko… )

 

V návrhu na zkvalitnění stranické struktury,  zdůrazňujeme všeobecné poznání našich členů:

 

…“kdyby se skutečně uplatňovaly Stanovy KSČM ve všech jejich principech to jsou: kolektivnost a demokratičnost práce, uplatňování vnitrostranické demokracie, kritika a sebekritika a zejména závaznost naplňování usnesení“ atd…, tak by se nemusel předmětný materiál řešit v ústředních orgánech a na IX. sjezdu strany. Dnes funkcionáři a vlivní členové hojně využívají tzv. „Zásady svobodného jednání, podle kterých si může v KSČM někdo dělat co se mu zlíbí“, nerespektují se usnesení, a bohužel se to týká i  některých tzv. velkých funkcionářů i v opavské organizaci.

 

2.2.   OKRESNÍ VÝBOR KSČM pracoval po celé funkční období v rozsahu dle volby na minulé OK, tedy jako 15 členné plénum. 

 

Činnost okresního výboru KSČM a jeho orgánů se řídila pololetními plány práce, které vycházely z hlavních úkolů stanovených okresní konferencí, z jednání ÚV KSČM,  závěrů VIII. sjezdu KSČM, z potřeb MS KV, ale hlavně z potřeb politických středisek. V období mezi konferencemi (od 1. zasedání OV KSČM konaného dne 13. prosince 2013 dodnes, se uskutečnilo 15. zasedání  OV, bylo prováděno průběžné hodnocení naplňování usnesení konference a vyšších stranických orgánů. Účast členů OV na jednáních byla, až na výjimky, dobrá. Neúčasti byly způsobeny především zdravotními problémy. Od června 2014 se výrazně zhoršila činnost člena OV Davida Drasticha, jeho pasivitu jsme byli nuceni řešit nejprve odvoláním z funkce a následně ukončením členství ve straně. Na jeho místo byl kooptován s. Tomáš Michna, který byl rovněž pověřen práci s mladými členy (dále viz. příloha č. 0.).

Jednání  výkonného výboru vždy předcházelo jednání pléna OV, byly zde projednávány všechny záležitosti týkající se stavu a činnosti okresní organizace a příprav na jednání  OV KSČM. Vzhledem k náročnosti řízení okresní i městské organizace v Opavě jsme se sešli celkem 27 krát. Dále viz příloha č. 0.

 

Okresní výbor, po zkušenostech z minulého období, pověřoval své členy jako stálé i příležitostné  aktivisty do politických středisek a ZO KSČM ( jednání  výborů, ČS, konkrétní akce, VČS ). Pro zabezpečení úkolů, přenosu informací a naplňování usnesení OV byli určeni též členové ORK a ORoK . Tento systém řídící činnosti se však  „osvědčil“ sporadicky, zejména proto, že kromě členů výkonného výboru neexistovala zpětná  informovanost.

 

SHRNUTÍ:

1. Vyhod­nocení celkové aktivity členů OV, včetně jejich konkrétního působení v delegovaných střediscích, provedl OV  a poskytl  příslušným stranickým organizacím na aktivech před zahájením kampaně výročních členských schůzí formou usnesení a doporučení ze dne 30. září 2015.

2. V důsledku poklesu členské základny v okresní organizaci se OV usnesl snížit počet členů okresního výboru na 9 až 11 členů, a to se zastoupením jednotlivých středisek. Chceme tak posílit formy a styl práce směrem ke střediskové činnosti. (Dále viz. příloha  č. 4 – Návrh na volby členů okresních stranických orgánů).

 

3. VEŘEJNÉ POLITICKÉ A KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE mají v našem kalendáři své místo:      

-  na začátku roku se tradičně účastníme veřejných setkání občanů s vedením KSČM

a poslanců P ČR za KSČM v Ostravě;

-  v březnu téměř v každé větší ZO a zvlášť výrazně ve střediscích Opava, Hlučín, Budišov  n/Budišovkou, Háj ve Slezsku, Velká Polom slavíme MDŽ – někde již tradičně s přispěním   

komunistů v hudební skupině Hájecký šraml;

-  letos v březnu jsme se zúčastnili protestních manifestací proti Dragounské jízdě USA armády, a tov Praze i v Bohumíně a k tomu organizovaných PETIČNÍCH akcí;

-   v dubnu a květnu  organizujeme nebo se s obcemi  účastníme slavnostních i pietních akcí k  osvobození obcí, Opavska i Československa.

    Letos, kdy jsme slavili  70. výročí osvobození, to byly především:

·        významná krajská akce 15. dubna v obci Sudice u Pomníku Rudoarmějců;

·        v Opavě pak důstojný průběh městské oslavy u Památníku na náměstí Osvoboditelů a v režii okresní organizace a za přítomnosti s. Petra Šimůnka, prvního místopředsedy KSČM a dalších význačných hostů z řad veteránů 2. světové války, proběhl  slavnostní pietní akt napohřebišti  Rudoarmějců na Opavském hřbitově  za účasti Konzula a delegace RF; následně pak jsme uskutečnili veřejné Slavnostní zasedání okresních orgánů KSČM, při kterém byly    předány členům strany Pamětní listy KSČM k tomuto výročí; 

·        podobně tomu bylo ve všech ostatních městech a obcích okresu. Výjimečné svým významem byly akce v Hlučíně, kde se kromě samostatné pietní akce  ZO KSČM uskutečnily dvě velmi dobře organizované akce města, kterých se zúčastnil i Konzul RF v Brně;

·        vyvrcholením byly krajské oslavy na Památníku  v Hrabyni, kde měla opět naše stranická organizace velmi dobrou účast; 

·        kladně nutno hodnotit i tradiční akci (i když s malou účasti) ZO Kravaře - Mírové šlápoty;

·        1. máj - Svátek prácetradiční akce, které měly opět důstojný průběh; byly organizovány tentokrát jen ve třech střediscích okresu, a to v Opavě, v Háji ve Slezsku a v Horní Lhotě;     

·        v červnu jsme tradičně zváni na Slavnost Rozmarné léto v Háji ve Slezsku, připomínající dílo slavného rodáka Vladislava Vančury. Vážíme si toho, že se na  pořádání Slavnosti  významnou měrou podílejí komunisté z obcí Háj ve Slezsku a Velká Polom; ani v roce 2015 nás program, počasí i účast veřejnosti nezklamali - byl to důstojný festival se stovkou zahraničních umělců.

Je mou povinností poděkovat zde všem organizátorům uskutečněných akcí za dobrou práci a  poslanci s. Miroslavu Opálkovi též za výraznou finanční podporu ve všech akcích.

·        pravidelnými akcemi v našem Moravskoslezském kraji, kterých se zúčastňujeme, jsou Slavnost Česko – Slovenské vzájemnosti v Brušperku a Vratimovský seminář ve Frýdku-Místku; všichni víme, že se jedná o velmi dobré akce, a to jak svým významem, tak obsahem – pak je namístě otázka “proč je špatná nebo dokonce žádná účast zastupitelů i členů strany ze středisek Opava, Hlučín, Vítkov?“ Je potřeba vidět, že na Vratimovském semináři je velmi vysoká odborná úroveň, jsou tam aktuální otázky současnosti, tříbení myšlenek a nového levicového myšlení. U Vratimovského semináře máme štěstí, že referáty jsou k dispozici na internetu, byly vytištěny v  HaNo – využívejme toho, že HaNo jako základní zdroj informací z levicového pohledu, vychází i na webových stránkách.

 

4.  PLNĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ÚKOLŮ OKRESNÍ ORGANIZACE

     ZA 2014 - 2015

K zabezpečení činnosti okresní stranické organizace jsou bezesporu zapotřebí finanční prostředky. Pokud jde o majetkové záležitosti, lze konstatovat, že  KSČM se uplynulém období podařilo koupit a OV KSČM má svěřenou jednu nemovitost i s pozemky (zahrada, nádvoří a p.). KSČM tak má nemovitosti v pořizovací hodnotě  976 955,- Kč.

 

Naplňování rozpočtového plánu je uvedeno v tabulce v příloze č. 1.a 1.Stálou pozornost jsme věnovali hospodárnému vynakládání prostředků. Situace ve financích je však stále napjatá - v letech 2014 a 2015 byl přijímán vyrovnané rozpočty, avšak náklady ke komunálním volbám v městě Opavě byly vysoce překročeny. K jeho dorovnání byly získávány a použity dodatečné prostředky z členských příspěvku na volby, od zastupitelů Opavy a  dotací. Plánovaně byly prováděny kontroly okresní revizní komisí,  jejím funkcionářům, patří jim za to soudružské poděkování.

 

5.   HLAVNÍ ÚKOLY NA DALŠÍ OBDOBÍ jsou předurčeny hlavními stranickými událostmi roku 2016 a těmi jsou:

- IX. sjezd KSČM v Praze  a   volby do zastupitelstva MS kraje.  (viz Příloha č. 5. - Návrh hlavních úkolů....).

- Našim cílem je zvýraznit  úspěch minulých voleb a zvýšit počet naších zastupitelů pro kvalitnější vedení kraje.

 

 K tomu se vážou důležité úkoly, které budeme muset zvládnout, především:

 

1)     Zodpovědně zajistit výběr a doporučení navržených kandidátů na volební listinu  (návrhy viz. příloha  č .5.1., Charakteristika navržených kandidátů....).

2)     Osvojit si potřebné znalosti volebních programů centra i MS kraje, spolu s problematikou Zákona o krajích.

3)     Maximálně zapojit co nejširší okruh kandidátů, jejich rodinné příslušníky, funkcionářský aktiv, zastupitele obcí, měst, poslance KSČM a jejich příznivce do osobní agitace.

4)     Posílit všechny formy medializace,  až na úroveň měst a obcí (výjimečně posílit krajské a okresní struktury a podpořit individuální propagaci kandidátů).

 

     K tomu je a bude i náš přínos, to je rozdělení a úkoly stranických organizací na jednotlivá politická střediska. Nesmíme opomenout, že v části okresu – volební obvod Bruntál jsou senátní volby, takže musíme naše akce umně spojovat, abychom v této části dosáhli odpovídajících výsledků,  jak tomu bylo ve volbách minulých.

 

ZÁVĚR:

 

Je dvacet pět roků od ustavení KSČM, je potřeba si a zodpovědně uvědomit, že naše Komunistická strana Čech a Moravy je stranou s bohatou historickou zkušeností. Každý, kdo je prožil, ví o rozpornosti, konfliktnosti této cesty.

Při obrovském antikomunistickém tlaku a mediální diskriminaci, vydala pravice hodně sil na to, aby zničila KSČM, neštítila se pro to zneužít i institucí státu. Eskalovaly nejen útoky proti představitelům KSČM, ale i proti jejich rodinám.  Překonali jsme rovněž zradu části poslanců, (Prostějovský sjezd) a v našem okrese i  dvou zastupitelů, kteří usoudili, že na politické výsluní se dostanou jako členové jiné politické strany. Potřebujeme, aby se do jednotné levicové strany vnesl efektivnější systém. Aby se přestalo se zbytečným skupinkařením. Abychom skutečně vystupovali a chovali se jako jedna strana, od předsedy organizace přes zastupitele až po každého jednoho člena stranické organizace i každého sympatizanta.

 

Nic nepředstírat a dělat to, co od komunistů a ZO KSČM  levicový volič očekává.

Hájit zájmy poctivých a obyčejných lidí, plnit volební sliby a držet levicový program.

 

Děkuji vám všem za pozornost a čest naší společné práci

 

Okresní výbor KSČM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena